راهنما (در پنجره جدید)
برگشت به سایت
خطا

خطا

نوع فیلد "CustomFieldTypeRegEx" درست نصب نشده است.به صفحه پارامتر های لیست مراجعه نمایید و این فیلد را حذف نمایید.

رفع ایرادهای كار با Microsoft SharePoint Foundation.

شناسه همبستگی: 59f4887e-ce75-4fb3-a615-87ad26695f10

تاریخ و زمان: 05/02/2016 08:05:41 ق.ظ