راهنما (در پنجره جدید)
برگشت به سایت
خطا

خطا

نوع فیلد "CustomFieldTypeRegEx" درست نصب نشده است.به صفحه پارامتر های لیست مراجعه نمایید و این فیلد را حذف نمایید.

رفع ایرادهای كار با Microsoft SharePoint Foundation.

شناسه همبستگی: 9d59d57e-7ce9-40d5-8b5f-e3051069746b

تاریخ و زمان: 05/28/2016 08:25:35 ب.ظ